Sportsplan - Vår metode

Les siste versjon av klubbens sportsplan, oppdatert 31. januar 2022.

Åsanes sportsplan er et dynamisk dokument som justeres ved behov. Den siste oppdaterte versjonen skal ligge på denne siden og være godkjent av klubbens styre.

Forord

Vi har ikke gjort det enkelt for oss selv, vi som har besluttet at topp og bredde skal gå hånd i hånd i Åsane Fotball. Vi er ikke eliteklubben som utelukkende ønsker å rekruttere de beste og lever av sportslige resultater. Vi er ikke breddeklubben vektlegger at fotball er så mye mer enn oppsummering av antall scorede mål.

Vi er begge deler.

Vårt årsmøte har i tillegg besluttet at Åsane skal ha et fremragende utviklingstilbud til de ungdommene som ønsker å bli virkelig gode, og da snakker vi nasjonalt nivå. Ikke er godt utviklingstilbud, altså, men et fremragende. På engelsk ville vi sagt at vi ikke skal nøye oss med å være «good», vi skal bli «great».

En slik visjon kan fort skape grobunn for større gnisninger internt i idrettslaget. På mange måter ville det vært enklere dersom vi var en ren eliteklubb eller en ren breddeklubb.

Med offensiv og attraktiv fotball fra lokale spillere skal Åsane Fotball etablere seg i toppen av norsk fotball

— VISJONEN

Når vi i løpet av 2021 og tidlig 2022 har jobbet med en oppdatert versjon av sportsplanen, har vi vektlagt å være enda tydeligere på hva slags klubb vi har besluttet å være, og vi er mer konkrete på hvordan vi mener vi best kan jobbe for å «levere» på bestillingen fra medlemmene.

 • Hvordan ha et kvalitetstilbud til alle?
 • Hvordan gi et fremragende utviklingstilbud til dem som ønsker å bli toppspillere?
 • Hvordan etablere et A-lag i toppen av norsk fotball?
 • Hvordan lykkes med alt dette samtidig som vi er tro mot verdiene våre, fungerer i nært samspill med naboklubbene og sikrer et godt omdømme?

En veldrevet fotballklubb fra et annet sted Bergen skriver i sin sportsplan at «egenskaper blir til i møte med utfordringer». Vi liker den. Derfor skal vi jobbe med muligheter og utfordringer uten redsel for å feile og uten frykt for at noen vil påpeke at «dette er ikke godt nok». Vi skal bruke sportsplanen til å peke en tydelig retning, slik at alle vet hvem Åsane er og hva vi ønsker å oppnå på ulike nivåer, uansett om man er spiller, trener, forelder, ansatt, sponsor eller supporter.

Total åpenhet om hvordan vi jobber, hvordan vi rekrutterer og trener, hvem som beslutter hva og hvorfor vi gjør det nettopp det, vil ta bort antakelser og spekulasjoner. Tilbake står en klubb som er tro mot sin krevende visjon og som opptrer i takt med kjerneverdiene Åpen, Lokal, Utviklende og Kameratskap.

Innhold

 • Vår visjon

 • Den oransje tråden

 • Et lokomotiv i bydelen

 • Våre verdier

 • Fair play

 • Møte med oss

 • Organisasjon

 • Slik rekrutterer vi spillere

 • Spillestil

 • Våre anlegg

 • Overordnede mål

 • Sportslige målsettinger

 • Trenerutvikling

 • Kvalitetstilbud til alle

 • Trening

 • Utdanning og kompetanse

 • Samarbeid for å optimalisere skole- og treningshverdagen

Vår visjon

Med offensiv og attraktiv fotball fra lokale spillere skal Åsane Fotball etablere seg i toppen av norsk fotball. Dette skal vi oppnå via et sterkt lokalt engasjement, kvalitetstilbud til alle aldersgrupper og et fremragende utviklingstilbud.

Den oransje tråden

Våre farger er oransje og svart. Begrepet «Den oransje tråden» brukes for å minne hverandre om at alt vi driver med i Åsane må henge skikkelig sammen.

Hva betyr det?

Barnefotballen må være veldrevet og stimulere engasjerte trener- og lederkrefter slik at kameratskapet og treningsiveren blant de yngste blomstrer, og slik at flest mulig opplever mestring og ønsker å være med inn i ungdomsfotballen. Gjennom gode fagplaner for alle aldersgrupper skal vi ivareta den sportslige utviklingen år for år og gi flest mulig forutsetninger for å utvikle seg til høyest mulig nivå innenfor sin aldersgruppe.

Videre skal våre ivrigste og mest talentfulle ungdommer få referanser på hva som kreves for å bli virkelig gode. De skal få hjelp til utvikling gjennom at våre ledere og trenere har riktig kompetanse, at det etableres kultur for toppfotball med gode referanser på hva det faktisk innebærer - og at våre anlegg er av topp kvalitet. Det skal resultere i at klubbutviklede gutter når gjennom nåløyet helt til klubbens A-lag og etablerer seg der.

De fleste kommer aldri dit, men returnerer til sine moderklubber eller fortsetter med fotball på et av våre mindre ambisiøse lag. Vi må sørge for at det aldri blir et nederlag. Toppfotball er ikke for alle.

Den oransje tråden bevisstgjør den enkelte på forholdet mellom klubbens målsettinger og alle de faktorene som er spiller inn i arbeidet for å nå disse. Den oransje tråden angir retningslinjer for den enkelte lagleder/trener og spiller slik at organiseringen av arbeidet på treningsfeltet blir enklere, og med best mulig kvalitet.

Læringsmålene for de ulike aldersgruppene skal henge sammen og gi mening, slik at spillerne ikke har «hull» i pensum etter hvert som de forflytter seg oppover i de aldersbestemte klasser.

Et lokomotiv i bydelen

Åsane sin ambisjon er ikke å være størst mulig, men ha kvalitet i alt vi gjør. Gjennom godt arbeid over tid skal vi være et lokomotiv blant klubbene i bydelen. Det betyr at vi må dele kompetanse, være rause med omverdenen og flinke til å invitere naboklubbene med på den aktiviteten vi driver, på alle nivåer. Vi tilstreber å inngå formelle samarbeidsavtaler med andre bergensklubber, spesielt de fra Åsane bydel, og vi skal gjennom aktiv handling bidra til at naboklubbene våre når sine målsettinger.

Intensjonen med klubbsamarbeid er gi flere spillere fra bydelen muligheten til å oppnå proffdrømmen. Samtidig må den enkelte spilleren, og hans foresatte, bli forelagt et edruelig og korrekt bilde på hva som kreves å ta steget fra god til fremragende.

De fleste som følger vårt utviklingsløp vil aldri nå drømmen om et liv som profesjonelle fotballspillere

— Ærlighet med kjærlighet

De fleste som følger vårt utviklingsløp vil aldri nå drømmen om et liv som profesjonelle fotballspillere, men mer sannsynlig havne i moderklubben igjen eller i annen breddeklubb. Det skal ikke være et nederlag, og der har vi og samarbeidsklubbene våre et felles ansvar.

Våre verdier

Verdiene er leveregler for hvordan vi er, eller ønsker å være. Verdiene skal utgjøre fundamentet i klubben, og vi skal ha de med oss i alt vi gjør og i alle beslutninger som tas.

Kameratskap

Kameratskap står sterkt i vår klubb. I de første årene er det gjerne klassekamerater som spiller på samme lag og er kamerater både på og utenfor banen. Gjennom hele livet, fra man tar første spark på en ball, skal Åsane være en klubb man vil være en del av fordi man trives i klubben og fordi man har et stort nettverk av kamerater der.

Lokal

Åsane er en klubb som engasjerer barn, foreldre, besteforeldre, trenere, ledere, oppmenn og dommere fra lokalmiljøet. Klubben ønsker på ulike måter å bidra til lokalmiljøet i Åsane bydel.

På klubbens A-lag finner man en hovedvekt av spillere fra Vestlandet, og i rekrutteringsarbeidet som gjøres i klubben skal vi alltid begynne i egen klubb, deretter i bydelen, før rekrutteringen gjøres i et større geografisk område.

Utviklende

Åsane ønsker å utvikle spillere og ledere på alle nivåer. Det er viktig for oss at alle får et kvalitetstilbud uansett ambisjon og at alle får utvikle seg, både som spiller og menneske.

Åpen

I Åsane ønsker vi alle velkommen til å delta i våre aktiviteter. Vi inkluderer alle uansett nivå og ferdigheter. Terskelen for å bli en del av Åsane skal være lav, og vi skal være en åpen klubb. Åpenhet skal gjelde i alle klubbens lag og organer. 

I tillegg til klubbens verdier støtter vi oss til NFF sine tre grunnpilarer i verdigrunnlag for barn- og ungdomsaktiviteten:

 • Fotball for alle
 • Fair play
 • Trygghet + mestring = Trivsel

Fair play

I Åsane er vi opptatt av at trenere, spillere, foreldre og ledere viser fair play ved å sette fokus på respekt, toleranse og likeverd. Dette handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen. Vi skal ha en egen fair play-ansvarlig.

Åsane-spilleren:

- Jeg viser alltid respekt for medspillere, motspillere og dommere, uansett hvordan kampen går.

Åsane-treneren:

- Jeg er her for spillerne, ikke for meg selv. Spillerne er ikke en del av mitt lag. Jeg er deres trener.

- Jeg er et forbilde og vet at min oppførsel gjennom positiv språkbruk og kroppsspråk smitter over på andre.

- Alle har like stor verdi i gruppen. Dette blir ikke definert av nivået på fotballferdighetene.

Åsane-forelderen:

- Jeg oppmuntrer alle spillerne i med- og motgang for å spre trygghet, skape trivsel og motivasjon slik at alle ønsker å bli værende i fotballfamilien vår lenge.

- Jeg respekter trenerens kampledelse. Husk at treneren bruker sin fritid på ditt barn.

- Jeg respekter alltid dommerens avgjørelser, selv om vi av og til er uenig.

Les mer om foreldrevett, trenervett og spillervett i Åsane her.

Møtet med oss fra Åsane

Å representere en toppklubb forplikter og gjør at vi må stille store krav til oss selv. Alt vi gjør blir lagt merke til, og det må vi være bevisste på.

- Vi holder våre lokaler rene, har orden på kontoret og i garderoben. Vi rydder etter oss, takker både for kampen og for maten, og vi omtaler både lagkamerater og motstandere med respekt.

- Vi tilstreber at våre lag har like klær, alltid fra klubbens utstyrsleverandør, og med de riktige sponsorlogoene.

Organisasjon

Åsane Fotball er en del av Åsane Allianseidrettslag. Vi har tilbud til gutter fra barneskolealder og opp til seniorfotballen. Vi kan gjerne ha veteranlag også, så lenge disse er selvdrevne.

Klubben består utelukkende av personlige medlemmer. Åsane Fotball har årsmøtet som sitt øverste organ. Årsmøtet velger styre. Klubbens administrasjon er ledet av daglig leder som rapporterer til styret.

 

Slik rekrutterer vi spillere

Vårt rekrutteringsgrunnlag for spillere i alderen 6-12 år er barneskolene Rolland (Kolåsen/Storåsen), Haukedalen og Kyrkjekrinsen. Vi er positive til å rekruttere i samspill med naboklubber, for eksempel ved at flere klubber sender ut klubbinformasjon på de samme skolene. Med tanke på andre idretter som drives i vårt nedslagsfelt vil vi forsøke å legge til rette for at våre medlemmer ikke bare skal spille fotball, men være allsidige så lenge som mulig.

Det er leder av Barneutvalget (BU) som er rekrutteringsansvarlig. Vedkommende samarbeider tett med administrasjonen og øvrige medlemmer i BU i forberedelsene og gjennomføring av rekrutteringsprosessen.

Klubben har et fast opplegg for rekruttering og oppstart av nye lag. Vi har en klar oppgave- og rollefordeling som vi beskriver i rekrutteringsplanen.

Se rekrutteringsplanen vår her.

Dialog vedrørende barnehagelag

Vi henvender oss til følgende barnehager i nærområdet hver sommer for å avsjekke interessen for å starte egne, foreldredrevne barnehagelag: Selegrend (privat), Liakroken (kommunal), Rolland-Ulsetåsen (kommunal, to lokasjoner), Midtbygda (privat), Myrdal (privat), Blokkhaugen (kommunal), Ulset (privat) og Ulsetskogen (privat).

Overgang fra barnefotball til ungdomsfotball

Denne overgangen kan være både spennende, skummel og utfordrende. Vi sørger for at spillere og trenere fra de ulike lagene blir kjent med hverandre før sammenslåing. Dette gjør vi ved å invitere trenere til trenerforum, én fellestrening i uken fra august, og ikke minst gjennom deltakelse i våre ekstratilbud, samt Tine Fotballskole og Trond Mohn sommerakademi.

Etter sommerferien kaller klubben inn til trenermøte for å kartlegge antall spillere og hvilke trenere som ønsker videre engasjement. 

I desember kaller klubben inn til informasjonsmøte for foreldrene der trenerteamet for det kommende året presenteres. Trenerteamet informerer om planene for vinteren, mens utviklingssjef orienterer om eventuelle uttak av treningsgrupper. Den første perioden etter oppstart skal kullet trene samlet, og treningene skal ha fokus på kameratskap. Spillerne skal få anledning til å bli kjent og trygge på hverandre. Eventuell etablering av flere treningsgrupper vil først skje etter denne perioden.

Ekstern rekruttering til ungdomsfotballen (bredde):

Åsanes rekrutteringspolitikk til egne breddelag i ungdomsfotball skal kunne karakteriseres som passiv, og den skal foregå i tett dialog med spillernes klubber uten å sette samarbeidsklimaet på prøve.

Dialog om spilleroverganger skal ikke føres mellom trenerne for de ulike lagene.

Dersom spillere fra annen klubb på egenhånd kontakter oss, oppretter vi umiddelbart dialog med klubben spilleren tilhører.

Når en spiller ønsker å spille for Åsane, må det tas med i vurderingen hva som skjer med laget hvis spilleren forlater nåværende klubb. Rakner laget? Videre må vi avdekke spillerens behov og egne ønsker. Dette veier tungt når beslutning om eventuelt klubbskifte skal tas.

Rekrutteringen til satsingslagene i ungdomsfotballen:

For lagene underlagt utviklingsavdelingen, altså spillere som er villige til å legge ned det arbeidet som skal til for å bli toppspillere, rekrutterer vi mer aktivt og innenfor et bredere geografisk område. Det betinger et nært samarbeid med klubbene i egen bydel og i resten av stor-Bergen.

Utviklingsavdelingen defineres per i dag fra G13 og opp til U23-gruppen (Åsane 2).

Når spillertroppen til et alderstrinn innenfor utviklingsavdelingen etableres, skal kartleggingen foregå i prioritert rekkefølge:

1 Spillere fra egen klubb.

2 Spillere fra egen bydel.

3 Spillere fra nærområdene i utkanten av Åsane bydel (Arna, Nordhordland, Osterøy, Sandviken).

4 Resten av Bergen.

5 Vestlandet.

Vi er spesielt oppmerksomme på spillerens totalbelastning i hverdagen dersom vi rekrutterer fra et område langt borte. Vi vurderer avstander, skolesituasjon, kollektivtilbud, foresattes mulighet til å kjøre/følge opp og selvsagt hva slags treingskvalitet spilleren har i sitt eget nærmiljø.  

Hva ser vi etter når vi rekrutterer spillere til vår utviklingsavdeling?

Vi ser etter spillere som har potensial til å bli A-lagsspillere i Åsane. A-laget vårt har en definert spillestil, noe som legger enkelte føringer på hva slags egenskaper vi er på jakt etter hos en spiller.

Ferdighetsmessig må de beherske, eller være i nærheten av, våre kompetansekrav som er definert ut fra klubbens spillestil og spillmodell. Spillere som ikke kan innfri våre kompetansekrav i dag, men som innehar en spisskompetanse, vil alltid være interessante for oss, spesielt de med ekstrem forflytningshurtighet. 

I tillegg ønsker vi å rekruttere spillere som er mentalt robuste, det vil si spillere som har potensial til å bli mye bedre enn de er i dag. Da ser vi blant annet etter tilstedeværelse, mottakelighet for veiledning, eierskap til egen utvikling og selvregulering.

Rekrutteringen til A-laget:

Klubbens A-lag består utelukkende av profesjonelle eller semi-profesjonelle spillere. I A-stallen er det et mål på sikt at minst 40 prosent av spillerne (f eks 9 av 22), og en tredel av spillerne i førsteelleveren (4 av 11), skal være klubbutviklet.

En klubbutviklet spiller er en spiller, som uavhengig av nasjonalitet og alder, har vært registrert som Åsane-spiller i minimum tre hele kampsesonger eller totalt 36 måneder i perioden fra 1. januar sesongen spilleren fylte 12 år til 31. desember sesongen spilleren fylte 21 år.

Det er viktig for oss å være en arena for utvikling av lokale spillere og trenere

— Om lokal forankring

Vi har en profil om lokal forankring både i spillergruppen og i støtteapparatet. Det innebærer at det er viktig for oss å være en arena for utvikling av lokale spillere og trenere. I lokal definerer vi Vestlandet.

Det er et viktig poeng at spillerne i A-stallen er trenbare.

Vi skal drive forsvarlig økonomisk, og det innebærer at vi må være flinke på å utvikle det materiellet vi har, da erfaring tilsier at det å hente ferdig utviklete spillere er kostbart. Vi arbeider mot et mål hvor den etablerte delen av spillergruppen har fotball som sitt hovedvirke, slik at vi kan trene så mye som ønskelig og når vi ønsker det. I strategiplanen for perioden 2021-23 er profesjonalisering av treningshverdag et prioritert område, med fokus på dagtreninger, tilgang på sunn mat, tid til restitusjon og medisinsk oppfølging.

For å henge med å toppfotballen i årene som kommer må vi erkjenne at tiden der spillerne våre er på jobb fra 08.00 til 16.00 og deretter trener, er forbi.

Spillestil

Vi forfekter en spillestil med utgangspunkt i klubbens visjon. Konseptet skal være utviklende i den forstand at spillere og publikum oppfatter stilen som positiv og skapende. Den har sitt utgangspunkt i gode basisferdigheter, god taktisk skolering, gode relasjoner og samhandling, fart og kraft.

Med utgangspunkt i elementene over skal vår fotball identifiseres som underholdende. For enkeltspilleren handler det om å tørre å utvikle sine ferdigheter og egenskaper. Måten vi spiller på vil gi rom for at spillere tør å prøve.

Gjennom klubbens treninger og kamper skal vi kjennetegnes av tilstedeværelse og bevisshet rettet mot de arbeidskrav som er gjeldende for den type fotball klubben forfekter. Klubbens arbeid skal i praksis være tosidig i den forstand at man utvikler både lag og individualister. Dette skal synliggjøres av feebackmekanismer både individuelt og kollektivt.

Det skal også foreligge dokumenterte utviklingsmål med underveisvurdering av lagets utvikling. Trenerteamets plan skal være konkret. 

Bruk av moderne teknologi

Ved hjelp av moderne teknologi og en interaktiv fagplan skal spillere og trenere i fellesskap sørge for en felles klubbmetodologi.

Våre anlegg på Myrdal og Åsane Arena, samt Vestlandshallen der vi kan leie treningstid, har montert Spiideo-kameraer. Alle treninger og kamper filmes, og videobilder kan hentes ut til analyse av egne spillere.

Vi benytter også ligaløsningen fra Hudl, og har kamera på A-lagets kamparena som gir oss video tatt ovenfra til å analysere både treninger og kamp, på lagsnivå og individuelt.

Vi har tilgang til live analyse i kampsituasjon både fra tribuneplass og innbytterbenken.

Vi benytter egen storskjerm i treningssammenheng ved å vise spillerne bilder av situasjoner som nettopp har vært, for på den måten kunne analyse tilnærmet live sammen med troppen og gjøre umiddelbare korreksjoner.

Vårt U- og A-lag, trener og spiller med GPS-brikker som blant annet måler fart og antall løpte kilometer. Vi tilstreber å bruke dette aktivt for å trene riktig. Ambisjonen er at flere lag i utviklingsavdelingen skal benytte denne teknologien og få utbytte av den.

Våre anlegg

Vi skal søke maksimal utnyttelse av de mulighetene som ligger i å eie vårt eget anlegg.

Åsane Arena gir klubben uante muligheter til å utvikle klubben både sportslig og kommersielt. Det gir også muligheter til å bygge klubb på tvers av alder og ambisjoner gjennom å skape møteplasser.

Vi tar en aktiv rolle i å gjøre Åsane Arena til et kompetansesenter for idrett. Målet er at våre ivrigste ungdommer kan trene mer allsidig gjennom tilgang på trenerkrefter fra andre idretter og ved å delta på fellestreninger på tvers av idrettene. Det er montert elektronisk tidtakerutstyr på løpebanene utenfor Åsane Arena. Det er naturlig at vi vet hvor fort spillerne i de ulike aldersklassene løper.

Turn, kampsport og klatring er eksempler på idretter våre spillere vil ha utbytte av å drive med for å kunne utvikle de ferdighetene som kreves i den moderne fotballen.

Åsane Fotball eier både Åsastuen og Mediebygget på Myrdal. De neste årene bør dette utvikles som «hjem» for administrasjon og trenere tilknyttet utviklingsavdelingen. Andre barne- og ungdomslag må selvsagt også få tilgang på Åsastuen.

Banen på Myrdal er kommunal, men Åsane Fotball styrer bruken av banen.

Åsane allianseidrettslag har klubbhus på Rolland der barnefotballen utøves. Klubben bør tilstrebe en oppgradering lokalene i 1. etasje i bygget. Vi har bruksrett på banen på Rolland sammen med amerikansk fotball.

Overordnede mål i strategiplanen

For å kunne jobbe målrettet og oppnå de ambisjonene som visjonen vår beskriver har vi etablert en strategiplan med følgende punkter, delt i fire kategorier:

 • Sportslig
 • Organisasjon
 • Økonomi
 • Anlegg
 • Omdømme

For hvert av punktene skal det kontinuerlig jobbes med tiltak som forteller noe om veien til målene, om konsekvensen av å sette seg høye mål. For kommersielle målsettinger skal det utarbeides forretningsplaner. Styret får månedlig rapport for alle områdene.

Økonomi:

• Økt bidrag fra økonomiske støttespillere

Åsane må opp i midtsjiktet i OBOS-ligaen økonomisk sett for å kunne ha realistiske mål om å være en etablert klubb på nivået. Dersom den sportslige ambisjonen beveger seg mot Eliteserien, må økonomien styrkes slik at de sportslige ambisjonene er realistiske. På kort og mellomlang sikt må de sportslige resultatene sannsynligvis være i overkant gode, bedre enn hva økonomien tilsier, for at vi skal kunne henge med i toppfotballen.

• Øke inntektene fra egne arrangementer

Vi skal tenke «ut av boksen» for å skape nye inntektskilder. Anlegget vårt gir muligheter, og disse må utnyttes. Videre må det etableres er mer profesjonelt apparat rundt arrangementene for å kunne leve opp til publikums forventninger og der igjen hente ut økonomiske gevinster.

Inntektene skal i hovedsak bidra til enda bedre rammebetingelser for sportslig satsing.

Organisasjon:

• Plan for å rekruttere de rette folkene

Åsane har tydelige planer og en klar retning for både sportslig og kommersiell utvikling, men mye kan gå galt om vi ikke sørger for å få det rette folkene med oss på «bussen».

Vi må ligge i forkant. Arbeidet med å rekruttere en ny trener kan ikke starte samme måned som hans forgjenger forlater oss. Som med spillerne, må vi jobbe med neste «vindu» ved å kartlegge, behovsanalysere og snakke med aktuelle folk.

Det må være et tydelig mål å rekruttere lokalt til flest mulig funksjoner, men ikke for enhver pris. Fagpersoner med referanser fra annet nivå, fra miljøer som har lyktes bedre enn oss og som har toppidrett i blodet kan i noen tilfelle tilføre oss noe vi ikke makter å rekruttere internt eller i nærområdet.

• Kvalitetsklubb 1 + 2

Vi må snarest oppnå Kvalitetsklubb 1-stempel hos NFF Hordaland. Det vil sette et positivt stempel på arbeidet i breddefotballen og bidra til at vi med sikkerhet kan vi at v leverer på klubbens visjon om å ha et kvalitetstilbud til alle.

Ansettelse av breddefotballanvarlig har vært prioritert med suksess. Videre må utdanning av trenerveileder settes på dagsorden, slik at trenerne i barnefotballen får tett oppfølging på feltet og i tråd med vår fagplan.

Sportslig:

• Plan for å profesjonalisere treningshverdagen

I perioden 2021-23 må A-laget ta store steg i retning en full-profesjonell tropp med fotball som yrke og hovedinntektskilde. Det krever økonomi og tydelige prioriteringer. Våre spillere må få et støtteapparat rundt seg til tilbyr praktisk tilrettelegging uansett når man trener og et større og mer tilstedeværende medisinsk apparat. Fokuset på kosthold og søvn må økes. Vi må begynne å snakke om 24-timersutøveren.

• To stjerner på Akademiklassifiseringen

Fra vinteren 2022 må utviklingsavdelingen bemannes utfra kravet til 2 stjerner på Akademiklassifiseringen. Det krever flere 100 prosent og 50 prosent stillinger og er et tøft økonomisk løft, men det vil gi oss tilgang på kompetente trenerkrefter og muligheter til å skape et faglig sterkt trenermiljø som har fotball som yrke.

Klassifiseringen brukes som benchmark. Ved oppnåelse 2 stjerner vil vi med rette kunne kalle utviklingsarbeidet vårt for fremragende.

Anlegg:

• Maksimal utnyttelse av ny arena

Dette er omtalt under punktet «våre anlegg».

• Plan for å ivareta øvrig eiendom

Det må utarbeides konkrete planer for vedlikehold og utvikling av våre anlegg på Myrdal og Rolland. Anleggene, slik de er i dag, er ikke en toppklubb verdig og gjenspeiler på ingen måte den standarden vi mener kreves i en ambisiøs organisasjon.

Mediebygget på Myrdal har potensial til å bli et perfekt hjem for utviklingsavdelingen.

Åsastuen har potensial for å bli et lokale for sosiale og faglige sammenkomster.

Omdømme:

• Bli et lokomotiv i bydelen

Vi tar en aktiv rolle for å rive ned «vegger» og børste bort gammel uenighet mellom klubbene i Åsane bydel. Vi er, som den mest ambisiøse og ressurssterke klubben i bydelen, i posisjon til å få til faglig samarbeid og deling av kompetanse.

Vi ønsker å bruke Åsane Arena som en møteplass for klubbene, gjerne i forbindelse med A-lagskamper.

De nærmeste naboklubbene våre er Tertnes, Flaktveit, Hovding, Bergen Nord, Marikollen og Eidsvåg. 

• Styrke relasjonene i egen klubb og til naboklubbene

Det må jobbes systematisk over tid for å knytte bånd mellom barnefotballen på Rolland, ungdomsfotballen på Myrdal og voksenfotballen på Åsane Arena. Målet må være at alle opplever oss som EN klubb der alle drar i samme retning.

Det ligger gode muligheter for dette gjennom arrangementet OBOS Åpen dag eller vet at A-lagsspillerne er til stede på barnetiltak som for eksempel fotballskoler.

Etablering av Familietribunen med gratis (eller billig) adgang vil også være positivt i denne sammenheng.  

Teknisk hjerte

Daglig leder, sportslig leder, utviklingssjef og hovedtrener A-lag danner det tekniske hjerte i klubben. Gruppen har faste møter ledet av sportslig leder. Samtalene er knyttet til A-lag og satsingslag.

Ved behov inviteres breddefotballansvarlig, trenerveileder og representanter fra styret i møtene.

Vår metode

Den overordnede fagplanen er klubbens læringsskole. Den legger føringer for hvordan lagene tilknyttet utviklingsavdelingen skal spille og trene.

Fagplanen tar utgangspunkt i hvem Åsane ønsker å være som klubb. Her presenteres vår spillmodell og treningsmodell, samt kompetansekravene som er utarbeidet for spillere på ulike alderstrinn.

Om man er nysgjerrig på hvordan vi jobber med de ulike områdene, klikk på lenkene over.

Sportslige målsettinger

Vår visjon sier følgende: «Med offensiv og attraktiv fotball fra lokale spillere skal Åsane Fotball etablere seg i toppen av norsk fotball. Dette skal vi oppnå via et sterkt lokalt engasjement, kvalitetstilbud til alle aldersgrupper og et fremragende utviklingstilbud».

Dette legger føringer for måten vi skal spille, trene og rekruttere spillere og trenere på.

Med offensiv og attraktiv fotball betyr det at vi skal søke å dominere kampene med ballen som virkemiddel, gjerne med høy grad av risiko. Jo flere motspillere som presser nært vårt eget mål, desto større rom på deres banehalvdel blir det for oss å utnytte.

Ballen benyttes til å flytte motspillere og manipulere dem til å agere på en slik måte som vi ønsker. Med dette ønsker vi å skape rom og andre fordeler (posisjonelt, numerisk, kvalitativt og relasjonelt) som kan utnyttes på et senere tidspunkt i angrepet.

Vi prioriterer å komme i scoringsposisjon med best mulig forutsetninger, fremfor hurtigst mulig. Det innebærer at vi ofte må være tålmodige og vente på de rette øyeblikkene der vi kan forsterke en ubalanse og høste fruktene av fordelene som er skapt. Ballbesittelse blir derfor en konsekvens av dette, og fungerer så ledes kun som et verktøy og er ikke et mål i seg selv.

Ved hjelp av blant annet moderne teknologi og en interaktiv fagplan skal spillere og trenere i fellesskap sørge for en felles klubbmetodologi. Det innebærer et planverk med skoleringsplan for barnefotballen og en skoleringsplan for ungdomsfotballen basert på klubbens spillmodell. Den «oransje» tråden blir enda synligere med en treningsmodell og et felles treningsinnhold som skal bidra til at klubbens spillere får en systematisk opplæring i Åsane-skolen.

Vårt A-lag har som målsetting å være en del av Norsk Toppfotball. Det innebærer å være blant de 32 beste lagene i Norge til enhver tid og spille i minst OBOS-ligaen.

Visjonen skal ikke begrense oss. Vi skal ha konkrete planer for neste steg og aldri bli fornøyde. Vi skal ha referanser på hva som kreves for å lykkes som lag, men også hvilke kvaliteter våre spillere må ha for å ta nivået vi konkurrerer på, og helst nivået over også.

For å kunne konkurrere med de beste klubbene må vi ta steg innenfor alle områder som påvirker de sportslige resultatene.

 • Medisinsk støtteapparat må forsterkes.
 • Lagledelse / oppmannsfunksjon må profesjonaliseres.
 • Fysisk trening må forbedres ved å få inn trenerkrefter med riktig kompetanse og det må etablere samarbeid med skoler og ekstern ekspertise for å løfte oss.
 • Mental trening på få enda større plass.
 • Kosthold må mer på dagsorden.
 • Treningshverdagen til spillerne må profesjonaliseres.

Akademiklassifiseringen som benchmark

For å kunne karakterisere vårt eget utviklingsarbeid som «fremragende» må vi ha referanser på hva konkurrentene våre i Norge gjør. Den benchmarken får vi gjennom Norsk Toppfotball sin Akademiklassifisering. Ved å oppfylle kravene til et 2-stjerners akademi vil vi med rette kunne kalle arbeidet vårt for «fremragende».

I årene som kommer må vi tilstrebe å delta hyppigere på nasjonale eliteturneringer. Når økonomien tillater det må vi søke ut av landet for å skaffe oss referanser på internasjonalt nivå, for eksempel gjennom deltakelse på turneringer eller ved å besøke (eller invitere) lag på høyt nivå til å møte oss.

Vi prioriterer nasjonale og internasjonale tiltak før de lokale.

Vi prioriterer spillerutviklingstiltak foran lagsfokus og har ingen konkrete målsettinger for lagsoppnåelse (bortsett fra A-laget, og delvis Åsane 2 som bør rykke opp i 3. Divisjon og etablere seg der).

Prioriterte turneringer

 • G 19-23 - 3. divisjon.
 • G18 - Nasjonal serie og NM.
 • G16 - Nasjonal serie og NM.
 • G14 - Nasjonal og NM.

Trenerutvikling

Utviklingsavdeling skal bestå av ledere og trenere med høyest mulig kompetanse, personer som er ambisiøse med mål om å leve at trenergjerningen både på kort og lang sikt.

Avdelingen skal i hovedsak bestå at lokale trenere, gjerne med innslag utenfra dersom noen har spesiell kompetanse eller referanser på et nivå vi ikke har. Det er en klar målsetting at minst en av trenerne våre er kvinner.

Kravet til formell kompetanse skal ikke være så høyt at vi utelukker unge, sultne trenere som vil mye, men som ikke har kommet i gang med trenerutdanningen.

Trenertettheten rundt det enkelte lag må være god, minimum to trenere pr lag.

Trenere med spesialkompetanse på keepertrening er like viktige som «vanlige» trenere. Alle våre målvakter skal tilbys spesialtilpasset keepertrening.

Trenere med spesialkompetanse innen fysisk trening skal være et satsingsområde.

Kvalitetstilbud til alle

Vi skal ha kvalitetstilbud til alle som ønsker å spille fotball hos oss. Et kvalitetstilbud innebærer at den enkelte får et tilbud som er i tråd med dens ønske om mengde aktivitet og deltakelse i aktiviteten. Vårt mål er at minst 80 prosent av dem som starter i ungdomsfotballen hos oss fortsatt er her når de er juniorer i klubben.

 • Alle lagene har støtteapparat med trener, lagleder og foreldrekontakt.
 • Trenerne har nødvendig kompetanse og deltar i klubbens trenerfora.
 • Det enkelte lag får akseptable treningsforhold og en god kamparena.
 • Lagene deltar på fellesarrangement i klubben.

Trening

Trening skal først og fremst være gøy. Vår viktigste jobb er å stimulere lysten til å spille mer fotball utenom organisert trening. Da er det en forutsetning at vi skaper mestringsopplevelser uavhengig av ambisjons- og ferdighetsnivå. Dette gjør vi gjennom ulike former for differensiering.

Differensiering

Differensiering er et organisatorisk, pedagogisk og fotballfaglig verktøy for å drive tilpasset opplæring. Differensiering er det samme som positiv forskjellsbehandling, det vil si at alle får tilpassede utfordringer ut fra sine forutsetninger.

Unge spillere lærer på forskjellige måter og i ulike hastigheter. Det betyr at vi må tilrettelegge aktivitetene slik at alle får rett påvirkning utfra ferdighetsnivå, modning og ambisjoner. På den måten skaper vi mestring, trivsel og utvikling. Merk at det er vesentlig forskjell på positiv forskjellsbehandling og faste grupper i trening og kamp.

Jevnbyrdighet

Jevnbyrdighet er å skape jevne spillsituasjoner i både trening og kamp. Det skaper mestring og utfordring for alle, og ikke minst spenning, glede og engasjement.

Når og hvordan sørger vi for jevnbyrdighet?

 • Ved påmelding til rett nivå i seriespillet.
 • På minimum én trening i uken skal jevne lag prioriteres.
 • Ved hospitering til treningsgrupper/kamptropper på lavere eller høyere nivå innenfor samme aldersgruppe.

Hospitering

Hospitering innebærer av spillere får trene og spille kamper med lag fra høyere alderstrinn. Vi gjør dette når spilleren over tid ikke får tilstrekkelige fysiske, mentale, ferdighetsmessige utfordringer på eget alderstrinn.

En hospiteringsprosess initieres av egen trener og drøftes med lagstrener fra nivået over i samråd med utviklingssjef eller breddeansvarlig.

Ekstra aktiviteter

Klubben ønsker å legge til rette for ekstra aktiviteter for spillere som har et behov for å trene mer enn det laget kan tilby.

Ekstra-tiltak for G12: For spillere fra Åsane og naboklubbene som har kommet lengst i utviklingen. Her ønsker vi å invitere spillere som ligger fremst i sine kull hos sine respektive klubber. Målgruppen er ivrige spillere med gode ferdigheter og høye ambisjoner. Dette tilbudet legger til rette for aldersjevnbyrdig differensiering og referanser på neste nivå.

Åsane-akademiet: Dette tilbudet er åpent for spillere i alderen 9-12 år som har et sterkt ønske om å trene mer og lære mer om spillet. Tilbudet er uavhengig av ferdighetsnivå, men det forutsettes at spillerne har et sterkt ønske om å lære og utvikle seg.

Ivrig-treninger: Dette er et lavterskeltilbud der lagene i samme årgang samarbeider om å gjennomføre én ukentlig trening for spillere som ønsker å spille med vennene sine og samtidig stifte nye bekjentskaper på tvers av lagtilhørighet.

Utdanning og kompetanse

Åsane jobber for å bli kvalitetsklubb i NFF-systemet. I tillegg har vi lisenskrav som klubb i OBOS-ligaen. Det innebærer en rekke krav til kompetanse, spesielt hos trenere og ledere i klubben.

 • Våre trenere på A-laget må ha minimum A-lisens.
 • Vår utviklingssjef og vår U-trener må ha A-lisens.
 • Våre trenere på satsingslagene skal ha minimum B-lisens. Trenere som ikke oppfyller dette kravet, må snarest starte på denne utdanningen.
 • Innen gruppene knyttet til 3’er-, 5’er- og 7’erfotball skal minst én trener ha C-lisens og alle trenerne skal ha gjennomført kurset «Barnefotballkvelden». Barnefotballkvelden-kurset holdes internt i klubben, mens kursene innen C-lisens holdes av kretsen. Klubben betaler for deltakelse på disse kursene.
 • Vi skal ha keeperinstruktører som har NFF sitt keeperkurs for barn og ungdom.
 • Fysisk trener med relevant kompetanse innen fysisk trening.
 • Til satsingslagene skal vi ha minst én trener med utdannelse innen spillerutvikling.
 • På ledernivå skal minst 50 prosent av styret ha gjennomført lederkurs I. I administrasjonen skal alle ha gjennomført lederkurs I. I tillegg oppfordrer vi våre ledere til å ta videre lederutdanning i NFF-systemet.

Trenerforum

 • Det skal gjennomføres trenerforum seks ganger i året for trenere på satsingslagene våre. Trenerforum ledes av utviklingssjef.
 • Det skal gjennomføres trenerforum to ganger i året for trenere på breddelag.
 • I barnefotballen gjennomføres det to årlige treningskvelder for de ulike årsklassene.

Samarbeid for å optimalisere skole- og treningshverdagen

Vårt mål er ha kontinuerlige og forpliktende samarbeidsavtaler med Olympiatoppen Vest (spisset toppidrett på toppidrettslinjen), Metis videregående skole (toppidrett) og Åsane videregående skole (idrettslag), som sikrer at våre spillere som går på videregående skole får utnyttet dagtid til trening minst tre ganger pr uke.

Avtalene skal bidra til optimalisering av prestasjon, både skole- og fotballmessig. Våre spillere oppfordres til å søke ett av de tre nevnte lærestedene når de skal begynne på videregående. Sammen med skolen kan vi styre totalbelastningen for den enkelte og sørge for riktig balanse mellom trening på dagtid og trening på kveldstid, samt kampbelastning.

Ungdomsskolene Blokkhaugen og Kyrkjekrinsen ligger i klubbens nærmeste nedslagsfelt og er naturlige å etablere samarbeide med. Målsettingene vil være de samme som for elevene på videregående.

Åsane-akademiet er vårt tilbud om ivrigtreninger og er åpent for spillere i alderen 9-12 år som har et sterkt ønske om å trene mer og lære mer om spillet. Tilbudet er uavhengig av ferdighetsnivå, men det forutsettes at spillerne har et sterkt ønske om å lære mer om spillet og utvikle seg som fotballspiller. Dette er et tiltak med egenbetaling pr økt etter skoletid, utendørs fra april til november og innendørs om vinteren.

Dommere

Klubben skal ha en dommersansvarlig som sørger for å stimulere personer som er interesserte til å ta dommerkurs og representere Åsane.

Annonse fra Obos-ligaen:
Publisert: 01.07.2018, oppdatert: 04.11.2022
Skrevet av: Redaksjonen